Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We will receive the enemy prisoners of war (EPWs) from the combat units. Play Button tabook teh eeneen koontara teh seg gew see boonooh (kay tee bee) amban kesoondaloohan sahboo see boonooh Tabuk te inin kuntara teseggew si bunu (KTB) amban kesundaluhan sa’bu si bunu’
Play Button We have to evacuate the enemy prisoners of war (EPWs) from the battle zone. Play Button soobey pepagooy teh eeneen koontara teh seg gew see boonooh (kay tee bee) amban pegboonoo an loogal Subey pepaguy te inin kuntara teseggew si bunu (KTB) amban pegbunuan lugal
Play Button We will deliver the enemy prisoners of war (EPWs) to the proper authorities. Play Button hatooran teh eeneen koontara teh sag gew see boonooh (kay tee bee) see mengeh kewakeelan sara Haturan te inin kuntara tesaggew si bunu’ (KTB) si menge kewakilan sara’
Play Button We are here to enforce the law. Play Button teeya kamee soopaaya meg pa oobas see eeneen sara Tiya’ kami supaya meg-paubas si inin sara’
Play Button We are here to assist the local law enforcement if needed. Play Button teeya kamee nabang see beentoo oo kepooleesan beng keg oonahan Tiya’ kami nabang si bintuu kepulisan beng kegunahan
Play Button We will respond to any attack. Play Button sambagan teh meesan eeneh ataakee Sambagan te misan ine atake
Play Button We are here to protect the loading zones. Play Button teeya keeteh soopaaya mekehal lee see eeneen kargahan loogal Tiya’ kite supaya mekehalli si inin kargahan lugal
Play Button We are patrolling the road to detect and defeat threats. Play Button megseeyasat keeteh see mengeh kalsara soopaaya mekebahanah dook mekepoo as see kemooseebahan Megsiyasat kite si menge kalsara supaya mekebahana’ duk mekepu-as si kemusibahan
Play Button We are mapping the terrain features. Play Button paparan teh eeneen mengeh kegoolanganan Paparan te inin menge kegulanganan
Play Button We will protect these pipelines. Play Button hal lee an teh eeneen mengeh ketooboohan Halli-an te inin menge ketubuhan
Play Button We are providing security to this convoy. Play Button memet taran keeteh goowardeeya see eeneen komboy Memettaran kite guwardiya si inin komboy
Play Button How far away is this town? Play Button koo eeng geh katala eeneen kawman? Kuingge katala inin kawman?
Play Button What is the name of this ridgeline? Play Button eeneh eeneen en eeneen radleyn? Ine inin e’n inin ridglayn?
Play Button Where are the water pipes? Play Button eeng geh eeneen mengeh tooboo boheh? Ingge inin menge tubu bohe’?
Play Button Is there any nuclear, biological or chemical (NBC) contamination in the area? Play Button neeya be eeneen nooklar, baayoolojeekal, atawa kemeekal (an bee kay) teh lameen see loogal eeneen? Niya’be inin nuklar, bayulogikal atawa kemikal (NBK) te lamin si lugal inin?
Play Button The storage area is off-limits. Play Button eeyeh pegbet taran loogal sag gah see keymon Iye pegbettaran lugal sagga si kemon
Play Button You must report any nuclear, biological or chemical (NBC) contamination. Play Button soobey kew ngaka beng neeya eeneen nooklar, baayoolojeekal, atawa kemeekal kelameenan Subey kew ngaka beng niya inin nuklar, bayulogikal atawa kemikal kelaminan
Play Button These are secured areas. Play Button eeneen mengeh keh antanan loogal Inin menge ke-antanan lugal
Play Button This is a blocked area. Play Button eeneen seenag ga an loogal Inin sinaggaan lugal
Play Button This area is off limits. Play Button eeneen loogal eeneen ga ee mekajaree Inin lugal inin ga’e mekajari
Play Button The barriers will prevent any attacks. Play Button eeyeh harang eeneen mekesag gah see eeneh ataakee Iye harang inin mekesagga' si ine atake
Play Button Leave! This is a contaminated area. Play Button pepeeh! eeneen kelameenan loogal Pei'! Inin kelaminan lugal
Play Button Stay away from the railways. Play Button petala kew amban eeyeh reelees teereen Petala kew amban iye rilis tirin
Play Button Stay away! This is a restricted zone. Play Button petala kew! eeneen tag ga an loogal Petala kew! Inin tagga-an lugal
Play Button Don't move. Play Button da ah heebal Da’a hibal
Play Button Move fast! Play Button heebal lek kas! Hibal lekkas!
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page