Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We must identify places where we can receive emergency help. Play Button soobey keteh oohan teh loogal eeyeh ketabookan teh megta oos tabang Subey kete-uhan te lugal iye ketabukan te megta-us tabang
Play Button Our task is to control route security measures. Play Button eeneen heenang ten megbaaya see lalabaayan jagahan sookooran Inin hinang ten megbaya’ si lalabayan jagahan sukuran
Play Button We'll classify bridges according to weight limits. Play Button peeneeh ten mengeh kepoowentehan amban see boohat nen Pini’ ten menge kepuwentehan amban si buhat nen
Play Button We need areas suitable for short halts. Play Button neseeseeteh keeteh loogal hap para see pandak pemet taran Nesisite kite lugal hap para si pandak pemettaran
Play Button Where does this road lead to? Play Button eeng geh eeneen kalsara petoorool pepeehan? Ingge inin kalsara peturul pepihan?
Play Button Which towns does this road run through? Play Button eeneh kawman eeneen kalsara peh oobas pepeehan? Ine kawman inin kalsara pe-ubas pepihan?
Play Button Is the road paved or unpaved? Play Button eeneen kalsara beh neeya beeheengan atawa gah neeya beeheengan? Inin kalsara be niya bihingan atawa ga’niya’ bihingan?
Play Button Is there an alternate route? Play Button neeya beh eeneen sed dee labaayan? Niya’ be inin siddi labayan?
Play Button Is there a way to bypass this obstacle? Play Button neeya beh eeneen sed dee lalabaayan eeyeh kehal lee an eeneen peg harangan? Niya’ be inin siddi lalabayan iye kehalliaan inin pegharangan?
Play Button Are there bridges on this route? Play Button neeya beh mengeh poowenteh see eeneen lalabaayan? Niya’ be menge puwente si inin lalabayan?
Play Button Are there overpasses on this route? Play Button neeya beh mengeh poowenteh deeyatah see eeneen laalbaayan? Niya’ be menge puwente diyata’ si inin lalabayan?
Play Button Is there construction on this route? Play Button neeya beh peg heenangan see eeneen lalabaayan? Niya’ be peghinangan si inin lalabayan?
Play Button Are there many potholes in this road? Play Button neeya beh eek ka mengeh loowang see kalsara eeneen? Niya’ be ikka menge luwang si kalsara inin?
Play Button How wide is the road? Play Button koo eeng geh kelapad eeneen kalsara? Ku-ingge kelapad inin kalsara?
Play Button Are there steep hills on this road? Play Button neeya beh mengeh langkew kebooran see kalsara eeneen? Niya’ be menge langkew keburan si kalsara inin?
Play Button Are there sharp curves on this road? Play Button neeya beh mengeh landooh teh ed beengkook see kalsara eeneen? Niya’ be menge landu teed bingkuk si kalsara inin?
Play Button Does this route lead through tunnels? Play Button eeneen lalabaayan beh harap toodjoo see loowang peglabaayan? Inin lalabayan be harap tudju si luwang peglabayan?
Play Button Do you know how to read a map? Play Button ka oo beh ta oo megbas sa mapa? Ka’u be ta’u magbassa mapa?
Play Button Are there enemy units in this area? Play Button neeya beh mengeh koontara yoonet see loogal eeneen? Niya’ be menge kuntara yunit si lugal inin?
Play Button Are there friendly units in this area? Play Button neeya beh mengeh peteebaagay yoonet see loogal eeneen? Niya’ be menge petibagay yunit si lugal inin?
Play Button Are there wooded areas nearby? Play Button neeya beh mengeh kekahooyan loogal tapeet too ooh? Niya’ be menge kekahuyan lugal tapit tu’u?
Play Button Are there rivers near this route? Play Button neeya beh mengeh sapah tapeet see lalabaayan eeneen? Niya’ be menge sapa’ tapit si lalabayan inin?
Play Button How many miles? Play Button peeya meelya? Piye milya?
Play Button How many kilometers? Play Button peeyeh batoo? Piya batu?
Play Button Are there major highways on this route? Play Button neeya beh mengeh hadjeh kalsara see lalabaayan eeneen? Niya be menge hadje kalsara si lalabayan inin?
Play Button Are any major roads on this route? Play Button neeya eeneh mengeh hadjeh kalsara see laalbaayan eeneen? Niya’ ine menge hadje kalsara si lalabayan inin?
Play Button Is there a railway near this road? Play Button neeya beh teren tapeet see kalsara eeneen? Niya be teren tapit si kalsara inin?
Play Button Are the railway tracks in use? Play Button eeneen mengeh teren reelees beh eenoo oosal? Inin menge teren rilis be inu-usal?
Play Button Is there a railway crossing? Play Button neeya beh teren bootasan? Niya’ be teren butasan?
Play Button Are there any busy intersections on this route? Play Button neeya beh eeneh landoo sasew kesooleegpangan see lalabaayan eeneen? Niya’ be ine landu’ sasew kesuli’gpangan si labayan inin?
Play Button Does this route experience heavy traffic? Play Button eeneen lalabaayan beh mekekeenam ek kah tarapeek? Inin lalabayan be meke kinam ekka' tarapik?
Play Button Does this road have curbs? Play Button eeneen kalsara beh neeya kebengkookan? Inin kalsara be niya’ kebengkukan?
Play Button Are there sidewalks lining the road? Play Button neeya beh beeheeng laalbaayan leenya eeyeh kalsara? Niya’ be bihing lalabayan linya iye kalsara?
Play Button Is there pedestrian traffic on the road? Play Button neeya beh lalabaayan aa ah tarapeek see eeneen kalsara? Niya be lalabayan a’a tarapik si inin kalsara?
Play Button Are there any minefields near this route? Play Button neeya beh eeneh deekeeh deekeeh landeeng tapeet see lalabaayan eeneen? Niya’ be ine diki’-diki’ landing tapit si lalabayan inin?
Play Button Are there any landmarks near this route? Play Button neeya beh eeneh marka tapeet see lalabaayan eeneen? Niya’ be ine marka tapit si lalabayan inin?
Play Button How much weight can the bridge carry? Play Button peeyeh boohat den eeyeh poowenteh mekeboo? Piye buhat den iye puwente mekeboo?
Play Button What material is the bridge made of? Play Button eeneh keentas eeneen poowenteh amban teheenang? Ine kintas inin puwente amban tehinang?
Play Button How wide is the tunnel? Play Button koo eeng geh kelapad eeneen lawang peglabaayan? Kuingge kelapad inin lawang peglabayan?
Play Button How high is the tunnel? Play Button koo eeng geh keh lengkew eeneen lawang peglabaayan? Kuingge ke lengkew inin luwang peglabayan?
Play Button How long is the tunnel? Play Button koo eeng geh keh tala eeneen lawang peglabaayan? Ku ingge ke tala inin luwang peglabayan?
Play Button Is there a checkpoint on this road? Play Button neeya beh chek powen see kalsara eeneen? Niya’ be tsek powen si kalsara inin?
Play Button Is there a defile (a narrow passage that constricts the movement of troops and vehicles) on this road? Play Button neeya beh eeneen kela oongan (eeyeh lalabaayan gah teketeh peheebal eeneen kesoondaloohan dook mengeh sakatan) see la an eeneen? Niya’ be inin kelaungan (iye lalabayan ga’e tekete pehibal inin kesundaluhan duk menge sakatan) si laan inin?
Play Button Is a defile being planned on the road? Play Button eeneen petapook peglalabaayan beh neeya neh palaanoo see kalsara? Inin petapuk peglalabayan be niya’ ne planu si kalsara?
Play Button Is the road blocked? Play Button eeneen kalsara beh kehapa an? Inin kalsara be kehapaan?
Play Button Is the road flooded? Play Button eeneen kalsara beh neelatapan? Inin kalsaara be nilatapan?
Play Button Is the road clear? Play Button eeneen kalsara beh lees seen? Inin kalsara be lissin?
Play Button What is blocking the road? Play Button eeneh eeneen pehapah see kalsara? Ine inin pehapa’ si kalsara?
Play Button Does this road get flooded often? Play Button eeneen kalsara beh kemawmoohan neelatapan? Inin kalsara be kemawmuhan nilatapan?
Play Button Are there checkpoints on the road? Play Button neeya beh mengeh chek powen see kalsara? Niya’ be menge tsek powen si kalsara?
Play Button Does the road get narrow? Play Button eeneen kalsara beh pekeepoot? Inin kalsara be pekiput?
Play Button Are there overhead obstructions on this route? Play Button neeya beh meendeeyatah kesasawan see lalabaayan eeneen? Niya’ be mindiyata’ kesasawan si lalabayan inin?
Play Button What is the lowest overhead clearance on this route? Play Button eeneh peenekeedeeyawah kedeeyata an lalabaayan see lalabaayan eeneen? Ine pinekidiyawa' kediyataan lalabayan si lalabayan inin?
Play Button Can you cross the river at this location? Play Button ka oo beh mekeh oontas eeyeh sapah see kebet taran eeneen? Ka’u be meke-untas iye sapa’ si kebettaran inin?
Play Button How wide is the river at this crossing point? Play Button koo eeng geh keh lapad eeneen sapah see oontasan poontoo? Kuingge ke lapad inin sapa’ si untasan puntu?
Play Button Can the crossing be used by vehicles? Play Button mekejaree beh eeyeh oontasan eenoosal dook sasakatan? Mekejari be iye untasan inusal duk sasakatan?
Play Button Is this a fast-moving stream? Play Button eeneen beh landooh lek kas peh oobas boheh sapah? Inin be landu lekkas pe-ubas bohe’ sapa’?
Play Button How fast is the water in this river? Play Button koo eeng geh kelek kas eeneen boheh see sapah eeneen? Ku ingge kelekkas inin bohe si sapa’ inin?
Play Button How deep is this waterway? Play Button koo eeng geh kelaleem eeneen laalbaayan boheh? Kuingge kelalim inin lalabayan bohe’?
Play Button Can the stream be crossed during this time of year? Play Button mekejaree beh boheh sapah lalabaayan seeloogay see tahoon koo eetooh? Mekejari be bohe’ sapa’ labayan silugay si tahun kuitu?
Play Button Does this river flood suddenly during this time of year? Play Button eeneen sapah beh megta oos peglanawan see seeloogay tahoon koo eetooh? Inin sapa’ be megtaus peglanawan si silugay tahun kuitu?
Play Button Are there a lot of large rocks in the riverbed? Play Button neeya beh ek ka hadjeh kebatoohan see deeyalem sapah eeneen? Niya’ be ikka hadje kebatuhan si diyalem sapa’ inin?
Play Button Are the riverbanks very steep? Play Button eeneen gang ha an sapah beh landoo laleem? Inin gangha-an sapa be landu lalim?
Play Button Are there barriers on the riverbank? Play Button neeya beh peharang see sapah gang ha an? Niya’ be peharang si sapa’ ganghaan?
Play Button Has the roadway eroded? Play Button bakas beh eeyeh lalabaayan kalsara kedoonookan? Bakas be iye lalabyan kalsara kedunukan?
Play Button Is there any snow on this route? Play Button neeya beh bakas oolan yelo see lalabaayan eeneen? Niya be bakas ulan yelo si lalabayan inin?
Play Button Is this route covered with ice? Play Button eeneen beh lalabaayan ketaboonan dook yelo? Inin be lalabayan ketabunan duk yelo?
Play Button Clear the road. Play Button lees seeneen eeyeh kalsara Lissinin iye kalsara
Play Button Mark critical points on the map. Play Button markahanoon keseegpeetan poontoos see mapa Markahanun kesigpitan puntus si mapa
Play Button Show me on the map. Play Button pekeeteh hoon koo eeng geh see mapa Pekitehun ku ingge si mapa
Play Button Show me which direction the vehicles came from. Play Button pekeeteh hoon see akoo eeng geh amban eeyeh sakatan pelabey Pekitahun si aku ingge amban iye sakatan pelabey
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page