Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We must identify places where we can receive emergency help. Play Button tez yordam olish joylarini aniQlashimiz zarur Tez yordam olish joylarni aniqlashimiz zaruz
Play Button Our task is to control route security measures. Play Button bizning vazifamiz yohnalishning Hafsizlik uchun choralarini kohrmoQ Bizning vazifamiz yo'nalishning havsizlik uchun choralarini ko'rmoq
Play Button We'll classify bridges according to weight limits. Play Button biz kohpriklarni ruKhsat berilgan vaznga Qarab ajratamiz Biz ko'priklarni ruxsat berilgan vaznga qarab ajratamiz
Play Button We need areas suitable for short halts. Play Button bizga voKhtinchalik tohKhtash uchun ajratilgan joylar kerak Bizga vaqtinchalik to'xtash uchun ajratilgan joylar kerak
Play Button Where does this road lead to? Play Button bu yohl Qayerga olib boradi? Bu yo'l qaerga olib boradi?
Play Button Which towns does this road run through? Play Button bu yohl Qaysi shaKharlardan kesib ohtadi? Bu yo'l qaysi shaxarlardan kesib o'tadi?
Play Button Is the road paved or unpaved? Play Button yohl asfaltlanganmi yoki asfaltlanmaganmi? Yo'l asfaltlanganmi yoki asfaltlanmaganmi?
Play Button Is there an alternate route? Play Button bu yerga bu yohldan boshQa yohl borma? Bu yerga bu yo'ldan boshqa yo'l bormi?
Play Button Is there a way to bypass this obstacle? Play Button bu tohsiQni aylanib ohtishning iloji borma? Bu to'siqni aylanib o'tishning iloji bormi?
Play Button Are there bridges on this route? Play Button bu yohlda kohpriklar borma? Bu yo'lda ko'priklar bormi?
Play Button Are there overpasses on this route? Play Button bu yohlda estakadalar borma? Bu yo'lda estakadalar bormi?
Play Button Is there construction on this route? Play Button bu yohlda Qandaydir Qurulish ishlari olib borilayaptimi? Bu yo'lda qandaydir qurilish ishlari olib borilayaptimi?
Play Button Are there many potholes in this road? Play Button bu yohlda unQur chuQurliklar kohpma? Bu yo'lda unqur-chugurliklar ko'pmi?
Play Button How wide is the road? Play Button yohlning kengligi Qanday? yo'lning kengligi qanday?
Play Button Are there steep hills on this road? Play Button bu yohlda baland Qiyalar borma? Bu yo'lda baland qiyalar bormi?
Play Button Are there sharp curves on this road? Play Button bu yohlda Hafli burilishlar borma? Bu yo'lda havfli burilishlar bormi?
Play Button Does this route lead through tunnels? Play Button bu yohl tuneldan ohtadimi? Bu yo'l tuneldan o'tadimi?
Play Button Do you know how to read a map? Play Button siz Kharitadan foydalanishni bilasizma? Siz xaritadan foydalanishni bilasizmi?
Play Button Are there enemy units in this area? Play Button bu atrofda dushman guruHlari borma? Bu atrofda dushman guruhlari bormi?
Play Button Are there friendly units in this area? Play Button bu atrofda aHil guruHlar borma? Bu atrofda ahil guruhlarbormi?
Play Button Are there wooded areas nearby? Play Button bu atrofda ohrmonzorlar borma? Bu atrofda o'rmonzorlar bormi?
Play Button Are there rivers near this route? Play Button bu yohlning yaQinida daryolar borma? Bu yo'lning yaqinida daryolar bormi?
Play Button How many miles? Play Button necha mil? Necha mil?
Play Button How many kilometers? Play Button necha kilametr? Necha kilomert?
Play Button Are there major highways on this route? Play Button bu yohl shoKh kohchalarini kesib ohtadimi? Bu yol shox ko'chalarini kesib o'tadimi?
Play Button Are any major roads on this route? Play Button bu yohlda bosh kohchalar uchraydimi? Bu yo'lda bosh ko'chalar uchraydimi?
Play Button Is there a railway near this road? Play Button bu yolning yaQinida temir yohl borma? Bu yo'lning yaqinida temir yo'I bormi?
Play Button Are the railway tracks in use? Play Button temir yohlaridan foydalaniladima? Temir yo'llaridan foydalaniladimi?
Play Button Is there a railway crossing? Play Button bu yohlda temir yohl choraHasi uchraydima? Bu yo'lda temir yo'l chorrahasi uchraydimi?
Play Button Are there any busy intersections on this route? Play Button bu yohlda gavjum choraHalar borma? Bu yo'lda qavjum chorrahalar bormi?
Play Button Does this route experience heavy traffic? Play Button bu yohl juda gavjum bohladimi? Bu yo'l juda gavjum bo'ladimi?
Play Button Does this road have curbs? Play Button bu yohlda bardyurlar borma? Bu yo'lda bordyurlar bormi?
Play Button Are there sidewalks lining the road? Play Button bu kohcha bohylab piyodalar uchun ajratilgan yohl borma? Bu ko'cha bo'ylab piyodalar uchun ajratilgan yo'l bormi?
Play Button Is there pedestrian traffic on the road? Play Button bu yohl piyodalar bilan gavjum bohladimi? Bu yo'l piyodalar bilan gavjum bo'ladimi?
Play Button Are there any minefields near this route? Play Button bu yohl atrofida mina maydonlari borma? Bu yo'l atrofida mina maydonlari bormi?
Play Button Are there any landmarks near this route? Play Button bu yohl yaQinida kohzga tashlanib turadigan abyektlar borma? Bu yo'l yaqinida ko'zga tashlanib turadigan obektlar bormi?
Play Button How much weight can the bridge carry? Play Button kohprik Qanday yukni kohtara oladi? Ko'prik qanday yukni ko'tara oladi?
Play Button What material is the bridge made of? Play Button kohprik Qanday materialdan Qurilgan? Ko'prik qanday materialdan qurilgan?
Play Button How wide is the tunnel? Play Button tunelning kengligi Qanday? Tunelning kengligi qanday?
Play Button How high is the tunnel? Play Button tunelning balandligi Qanday? Tunelning balandligi qanday?
Play Button How long is the tunnel? Play Button tunelning uzunligi Qanday? Tunelning uzunligi qanday?
Play Button Is there a checkpoint on this road? Play Button bu yohlda tekshiruv bohlimi borma? Bu yo'lda tekshiruv bo'limi bormi?
Play Button Is there a defile (a narrow passage that constricts the movement of troops and vehicles) on this road? Play Button bu yohlning askarlar va aftamashinalarning Harakatiga HalaQit beradigan joyi borma? Bu yo'lning askarlar va avtomashinalarning harakatiga halaqit beradigan joyi bormi?
Play Button Is a defile being planned on the road? Play Button bu yohlning bazi Qismlarida Harakat tezligini kamaytirish maQsadida Qanday choralar kohrilayapti? Bu yo'lning ba'zi qismlarida harakat tezligini kamaytirish maqsadida qanday choralar ko'rilayapti?
Play Button Is the road blocked? Play Button yohl tohsib Qohyilganma? Yo'l to'sib qo'yilganmi?
Play Button Is the road flooded? Play Button yohlni suv bosganma? Yo'lni suv bosganmi?
Play Button Is the road clear? Play Button yohl ochiQma? Yo'l ochiqmi?
Play Button What is blocking the road? Play Button yohlda Qanday tohsiQ bor? Yo'lda qanday to'siq bor?
Play Button Does this road get flooded often? Play Button bu yohlni kohpincha suv bosadima? Bu yo'lni ko'pincha suv bosadimi?
Play Button Are there checkpoints on the road? Play Button bu yohlda tekshirish punktlari borma? Bu yo'lda tekshirish punktlari bormi?
Play Button Does the road get narrow? Play Button yohl oldinda torlashadima? Yo'l oldinda torlashadimi?
Play Button Are there overhead obstructions on this route? Play Button bu yohlda aftamashinalarning Harakatiga tohsiQlik Qila oladigan nimalar bor? Bu yolda avtomashinalarning harakatiga to'sqinlik qila oladigan nimalar bor?
Play Button What is the lowest overhead clearance on this route? Play Button bu yohlda eng past bohlgan joy Qayerda? Bu yo'lda eng past bo'lgan joy qayerda?
Play Button Can you cross the river at this location? Play Button daryoning mana bu yeridan narigi QirghoQa ohtsa bohladima? Daryoning mana bu eridan narigi qirg'oqqa o'tsa bo'ladimi?
Play Button How wide is the river at this crossing point? Play Button daryoning bu kesib ohtish joyi Qanchalik keng? Daryoning bu kesib o'tish joyi qanchalik keng?
Play Button Can the crossing be used by vehicles? Play Button aftamashinalar bilan kesib ohtsa bohladima? Avtomashinalar bilan kesib o'tsa bo'ladimi?
Play Button Is this a fast-moving stream? Play Button bu tez oQar suvmi? Bu tez ogar suvmi?
Play Button How fast is the water in this river? Play Button bu daryoning suvi Qay darajada tez oQada? Bu daryoning sivi qay darajada tez oqadi?
Play Button How deep is this waterway? Play Button bu suvning chuQurligi Qanday? Bu suvning chuqurligi qanday?
Play Button Can the stream be crossed during this time of year? Play Button yilning shu paytida oQimni kesib ohtsa bohladima? Yilning shu paytida oqimni kechib o'tsa bo'ladimi?
Play Button Does this river flood suddenly during this time of year? Play Button yilning shu paytida bu daryo tohsatan toshadima? Yilning shu paytida bu daryo to'sattan toshadimi?
Play Button Are there a lot of large rocks in the riverbed? Play Button daryoning ostida kata toshlar juda kohpma? Daryoning ostida katta toshlar juda ko'pmi?
Play Button Are the riverbanks very steep? Play Button daryo chekalari juda Qiyalimi? Daryo chekkalari juda qiyalimi?
Play Button Are there barriers on the riverbank? Play Button daryo QirghQlarida tohsiQlar borma? Daryo qirg'oqlarida to'siqlar bormi?
Play Button Has the roadway eroded? Play Button yohl emirilganmi? Yo'l emirilganmi?
Play Button Is there any snow on this route? Play Button yohlda Qor borma? yo'lda qor bormi?
Play Button Is this route covered with ice? Play Button bu yohl muz bilan Qoplanganmi? Bu yo'l muz bilan qoplanganmi?
Play Button Clear the road. Play Button yohlni bohshating yo'lni bo'shating
Play Button Mark critical points on the map. Play Button Qaltiz joylarni haritada belgilang Qaltiz joylarni haritada belgilang
Play Button Show me on the map. Play Button menga haritadan kohrsating Menga haritadan ko'rsating
Play Button Show me which direction the vehicles came from. Play Button menga aftamashinalar kelgan tomoni kohrsating Menga avtomashinalar kelgan tomonni ko'rsating
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page