Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What groups in this area are threats to US Forces? Play Button aanong mangaa gRoopo saa loogaaR naa eeto aang baantaa saa mangaa laakaas nang aameyReeka? Anong mga grupo sa lugar na ito ang banta sa mga lakas ng Amerika?
Play Button Is this shop normally open in the morning? At what times? Play Button kaaRaaneewaan baang bookaas aang teendaahaang eeto saa oomaagaa? aanong oRaas? Karaniwan bang bukas ang tindahang ito sa umaga? Anong oras?
Play Button Is this shop normally open in the afternoon? At what times? Play Button kaaRaaneewaan baang bookaas aang teendaahaang eeto saa haapon? aanong oRaas? Karaniwan bang bukas ang tindahang ito sa hapon? Anong oras?
Play Button Is this shop normally open in the evening? At what times? Play Button kaaRaaneewaan baang bookaas aang teendaahaang eeto saa gaabee? aanong oRaas? Karaniwan bang bukas ang tindahang ito sa gabi? Anong oras?
Play Button Is this vehicle normally located here at this time of day? Play Button kaaRaaneewaan baang naReeReeto aang saasaakyaang eeto saa gaaneetong oRaas? Karaniwan bang naririto ang sasakyang ito sa ganitong oras?
Play Button Where is the owner of this vehicle? Play Button naasaa-aan aang maay aaRee nang saasaakyaang eeto? Nasaan ang may-ari ng sasakyang ito?
Play Button Move the vehicle. Play Button eeleepaat aang saasaakyaan Ilipat ang sasakyan.
Play Button Who are those people over there? Play Button seeno aang mangaa taa-ong eeyon? Sino ang mga taong iyon?
Play Button Who owns this business? Play Button seeno aang maay aaRee nang neygoshyong eeto? Sino ang may-ari ng negosyong ito?
Play Button Move that object off the road. Play Button aaleeseen aang baagaay naa eeyaan saa daa-aan Alisin ang bagay na iyan sa daan.
Play Button Who lives in that home? Play Button seeno aang naakaateeRaa saa baahaay naa eeyaan? Sino ang nakatira sa bahay na iyan?
Play Button How far away is this town? Play Button gaa-aano kaalaayo aang baayaang eeto? Gaano kalayo ang bayang ito?
Play Button Where can I find the local ___? Play Button saa-aan aang ___ saa loogaaR naa eeto? Saan ang ___ sa lugar na ito?
Play Button Where is the sewer access? Play Button saa-aan aang paasookaan saa eembooRnaal? Saan ang pasukan sa imburnal?
Play Button Who owns weapons in this area? Play Button seeno aang maay aaRee nang mangaa saandaataa saa loogaaR naa eeto? Sino ang may-ari ng mga sandata sa lugar na ito?
Play Button These are secured areas. Play Button mangaa loogaaR naa leegtaas aang mangaa eeto Mga lugar na ligtas ang mga ito.
Play Button This is a blocked area. Play Button maay haaRaang aang loogaaR naa eeto May harang ang lugar na ito.
Play Button This area is off limits. Play Button hindee pooweydeyng poomaasok saa loogaaR naa eeto Hindi puwedeng pumasok sa lugar na ito.
Play Button The barriers will prevent any attacks. Play Button peepeegeelin nang mangaa baaReekaadaa aang aanoomaang paag aataakey Pipigilin ng mga barikada ang anumang pag-atake.
Play Button Don't move. Play Button hoowaag gaagaalaaw Huwag gagalaw.
Play Button Move fast! Play Button beelees! Bilis!
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page