Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you know anyone who is employed on the US facility? Play Button maay kaakeelaalaa baa kaayong naagtaatRaabaaho saa paaseeleedad nang aameyReeka? May kakilala ba kayong nagtatrabaho sa pasilidad ng Amerika?
Play Button Do you know of anyone who works with US forces who has participated in anti-US, anti-coalition, or anti-government protests? Play Button maay keelaalaa baa kaayong naagtaatRaabaahong kaasaamaa aang mangaa laakaas nang estaados ooneedos naa naakaasaalee naa saa mangaa pRotestaang laaban saa ameyReeka, saa maagkaa-aaneeb naa laakaas, o saa paamaahaalaa-aan? May kilala ba kayong nagtatrabahong kasama ang mga lakas ng Estados Unidos na nakasali na sa mga protestang laban sa Amerika, sa magkaanib na lakas, o sa pamahalaan?
Play Button Do you know anyone who is employed on the US facility that has expressed dislike or displeasure toward the US or coalition forces? Play Button maay keelaalaa baa kaayong naagtaaRaabaaho saa paaseeleedad nang eystaados ooneedos naa naagpaahaayaag naa nang hindee paagkaagoosto saa ameyReeka o saa maagkaa-aaneeb naa laakaas? May kilala ba kayong nagtatrabaho sa pasilidad ng Estados Unidos na nagpahayag na ng hindi pagkagusto sa Amerika o sa magkaanib na lakas?
Play Button Do you know of anyone who works on a US facility that has been approached by an anti-US or anti-coalition group? Play Button maay keelaalaa baa kaayong naagtaatRaabaaho saa eesaang paaseeleedad nang aameyReeka naa naalaapeetan naa nang gRoopong laabaan saa aameyReekaa o saa maagkaa-aaneeb naa laakaas? May kilala ba kayong nagtatrabaho sa isang pasilidad ng Amerika na nalapitan na ng grupong laban sa Amerika o sa magkaanib na lakas?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page