Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What communicable diseases in the local population pose the greatest risk to visiting foreigners? Play Button aaling mangaa naakaakaahaawaang saakit nang mangaa taa-o saa loogaaR naa eeto aang peenaakaamaalaaking paanaagaaneeb paaRaa saa mangaa boomeebeesheetaang baanyaagaa? Aling mga nakakahawang sakit ng mga tao sa lugar na ito ang pinakamalaking panganib para sa mga bumibisitang banyaga?
Play Button What medical conditions are the most common cause of death in this area? Play Button aanong saakit aang peenaakaakaaRaneewang saanhee nang kaamaataayaan saa loogaaR naa eeto? Anong sakit ang pinakakaraniwang sanhi ng kamatayan sa lugar na ito?
Play Button Who is the local physician in this area? Play Button seeno aang taagaa-Reetong doktoR saa loogaaR naa eeto? Sino ang taga-ritong doktor sa lugar na ito?
Play Button Where is he located and how can I contact him? Play Button saa-aan seeyaa maakeekeetaa aat paa-aano ko seeyaa maakokontaak? Saan siya makikita at paano ko siya makokontak?
Play Button What parasites exist in local food and water? Play Button aanong paaRaaseeto maayRo-on aang paagkaa-een aat toobig deeto? Anong parasito mayroon ang pagkain at tubig dito?
Play Button What diseases infect newborn children? Play Button aanong mangaa saakit aang naakaakaa-eempekshyon saa mangaa baagong pangaanak naa baataa? Anong mga sakit ang nakakaimpeksiyon sa mga bagong panganak na bata?
Play Button What chemical residues or foreign substances exist in the environment and may contribute to illness? Play Button aanong mangaa naateeteeRaang keymeekaal o baanyaagaang maateyRyaal aang naasaa kaapaaleegeeRaan aat maa-aa-aaReeng maageeng daaheelaan nang saakit? Anong mga natitirang kemikal o banyagang materyal ang nasa kapaligiran at maaaring maging dahilan ng sakit?
Play Button What sexually transmitted diseases are common in the local populace? Play Button aano aang peenaakaakaaRaneewang maangaa saakit saa baabaa-ey nang mangaa taao Reeto? Ano ang pinakakaraniwang mga sakit sa babae ng mga tao rito?
Play Button What diseases infect local livestock? Play Button aanong mangaa saakit aang doomaadaapo saa mangaa haayop naa keenaaka-een? Anong mga sakit ang dumadapo sa mga hayop na kinakain?
Play Button What sanitation problems affect the local population? Play Button aanong pRobleymaa saa paangkaaleeneesaan maayRo-on aang mangaa taao Reeto? Anong problema sa pangkalinisan mayroon ang mga tao rito?
Play Button Is there any nuclear, biological or chemical contamination in the area? Play Button maay loogaaR bang naahaawaahaan deeto nang maateyRyaal naa nookleyaaR, baayokeymeekaal, o keymeekaal? May lugar bang nahawahan dito ng materyal na nukleyar, bayokemikal, o kemikal?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page