Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What foreigners live in this area? Play Button aanong mangaa baanyaagaa aang naakaateeRa saa loogaaR naa eeto? Anong mga banyaga ang nakatira sa lugar na ito?
Play Button What foreigners have you observed in this area? Play Button aanong mangaa baanyaagaa aang naakeeta naa ninyo saa loogaaR naa eeto? Anong mga banyaga ang nakita na ninyo sa lugar na ito?
Play Button Where is the exact location of the foreigners' home? Play Button saa-aan meesmo aang mangaa baahaay nang mangaa baanyaagaa? Saan mismo ang mga bahay ng mga banyaga?
Play Button When was the last time you saw these foreigners? Play Button kaa-eelaan ninyo hooling naakeeta aang manga baanyaagaang eeto? Kailan ninyo huling nakita ang mga banyagang ito?
Play Button What country are these individuals from? Play Button taagaa saa-aang baansaa aang mangaa taa-ong eeto? Taga-saang bansa ang mga taong ito?
Play Button When did they arrive here? Play Button kaa-eelaan seela doomaateeng deeto? Kailan sila dumating dito?
Play Button How did they get here? Play Button paa-aano seelaa naakaaRaateeng deeto? Paano sila nakarating dito?
Play Button What local people have you observed associating with these foreigners? Play Button seenong mangaa lokaal naa taa-o aang naakeeta naa ninyong naakeekeesaalaamooha saa mangaa baanyaagaang eeto? Sinong mga lokal na tao ang nakita na ninyong nakikisalamuha sa mga banyagang ito?
Play Button At what places do the foreigners routinely gather or meet? Play Button saa-aan saa-aan kaaRaaneewaang naakeekeetaang maagkaakaasaamaa aang mangaa baanyaagaa? Saan-saan karaniwang nakikitang magkakasama ang mga banyaga?
Play Button What vehicles do these foreigners drive? Play Button aanong saasaakyaan aang meenaamaaneyho nang mangaa baanyaagaang eeto? Anong sasakyan ang minamaneho ng mga banyagang ito?
Play Button What are their names? Play Button aanoo-aano aang mangaa pangaalan neelaa? Anu-ano ang mga pangalan nila?
Play Button What group (cell) do they belong to? Play Button saa-aang gRoopo seelaa kaasaapee? Saang grupo sila kasapi?
Play Button Do you know of any plans to attack US facilities? Play Button maay aalaam ba kaayong aanoomaang mangaa baalaak naa aataakeehin aang mangaa paaseeleedad nang aameyReeka? May alam ba kayong anumang mga balak na atakihin ang mga pasilidad ng Amerika?
Play Button Who will conduct this attack? Play Button seenong maagsaasaagaawaa nang paag-aataaking eeto? Sino'ng magsasagawa ng pag-atakeng ito?
Play Button When will this attack take place? Play Button kaa-eelaan maangyaayaaRee aang paag-aataaking eeto? Kailan mangyayari ang pag-atakeng ito?
Play Button Where will the attack take place? Play Button saa-aan maangyaayaaRee aang paag-aataakey? Saan mangyayari ang pag-atake?
Play Button When did you last hear about this attack? Play Button ka-eelaan ninyo hooleeng naaReeneeg aang toongkol saa paag-aataaking eeto? Kailan ninyo huling narinig ang tungkol sa pag-atakeng ito?
Play Button Which group is planning to conduct this attack? Play Button aaling gRoopo aang naagbaabaalaak nang paag-aataaking eeto? Aling grupo ang nagbabalak ng pag-atakeng ito?
Play Button What groups or individuals in this area express anti-US sentiment? Play Button aaling mangaa gRoopo o seenong mangaa taa-o saa loogaaR naa eeto aang naagpaapaahaayaag nang daamdaaming laaban saa aameyReeka? Aling mga grupo o sinong mga tao sa lugar na ito ang nagpapahayag ng damdaming laban sa Amerika?
Play Button What groups or individuals in this area express anti-host nation sentiment? Play Button aaling mangaa gRoopo o seenong mangaa taa-o saa loogaaR naa eeto aang naagpaapaahaayaag nang daamdaaming laabaan saa peeleepeenaas? Aling mga grupo o sinong mga tao sa lugar na ito ang nagpapahayag ng damdaming laban sa Pilipinas?
Play Button What individuals or groups routinely travel outside of this country? Play Button seenong mangaa taa-o o aaling mangaa gRoopo aang kaaRaaneewaang naglaalakbaay saa laabaas nang baansaang eeto? Sinong mga tao o aling mga grupo ang karaniwang naglalakbay sa labas ng bansang ito?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page