Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We are assisting local law enforcement by assessing the criminal activity and security concerns in this area. Play Button teenootooloongaan naameen aang lokaal naa paagpaapaatoopaad nang baataas saa paamaamaageetaan nang paagkaalkoola saa mangaa naangyaayaaReeng laabaag saa baataas aat magaa baahgaay baahaay toongkol saa kaaleegtaasan saa loogaaR naa eeto Tinutulungan namin ang lokal na pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng pagkalkula sa mga nangyayaring labag sa batas at mga bagay-bagay tungkol sa kaligtasan sa lugar na ito.
Play Button Would you be willing to discuss safety concerns you have about ___? Play Button paayaag baa kaayong paag oosaapaan aang eenyong mangaa baagaay baagaay naa paangkaaleegtaasaan toongkol saa ___? Payag ba kayong pag-usapan ang inyong mga bagay-bagay na pangkaligtasan tungkol sa ___?
Play Button Your name will not be associated with any information you provide. Play Button hidee baabaang-giteen aang pangaalan ninyo saa aanoomaang eempoRmaashyong eebeebeegaay ninyo Hindi babanggitin ang pangalan ninyo sa anumang impormasyong ibibigay ninyo.
Play Button The information will be used to protect people in the neighborhood, the local police, politicians, and military from groups that wish to cause instability. Play Button gaagaameetin aang eempoRmaashyon paaRaa pRoteyktaahan aang loogaaR, aang lokaal naa poolees, mangaa pooleeteeko, aat aang meeleetaR laabaan saa mangaa gRoopong naagnaanaa-ees goolooheen aang kataataagaan Gagamitin ang impormasyon para protektahan ang lugar, ang lokal na pulis, mga pulitiko, at ang militar laban sa mga grupong nagnanais guluhin ang katatagan.
Play Button By providing information on ___ you will help to save lives. Play Button maakaakaatoolong kaayong maagleegtaas nang boohaay saa paagbeebeegaay nang eempoRmaashyon toongkol saa ___ Makakatulong kayong magligtas ng buhay sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa ___.
Play Button Have you been asked by any other US personnel to assist in providing information? Play Button naataanong naa ba kaayo nang eebaang taa-oohaan nang eystaados ooneedos naa toomoolong maagbeegaay nang eempoRmashyon? Natanong na ba kayo ng ibang tauhan ng Estados Unidos na tumulong magbigay ng impormasyon?
Play Button How long have you lived at ___? Play Button gaa-aano naa kaayo kaataagaal naakaateeRaa sa___? Gaano na kayo katagal nakatira sa ___?
Play Button What are your feelings about the US presence in the area? Play Button aano aang eenyong paalaagaay toongkol saa paagkaakaaRo-on nang aameReekaano saa loogaaR ninyo? Ano ang inyong palagay tungkol sa pagkakaroon ng Amerikano sa lugar ninyo?
Play Button Would you be willing to contact me in the future if you observed something suspicious? Play Button paayaag baa kaayong koomontaak saa aakeen saa heenaahaaRaap koong maay maa-obseyRbaahaan kaayong kaaheena heenaalaa? Payag ba kayong kumontak sa akin sa hinaharap kung may maobserbahan kayong kahina-hinala?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page