Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What groups in this area are threats to US Forces? Play Button veekoondee gaanee kaateekaa sehemoo hee nee veeteesho kwaa maajeshee yaa aamerikaa? vikundi gani katika sehemu hii ni vitisho kwa majeshi ya amerika?
Play Button Is this shop normally open in the morning? At what times? Play Button dookaa heelee hoofoongooleewaa aasooboohee kwaa kaawaayeedaa? saa ngaapee? duka hili hufunguliwa asubuhi kwa kawaida? saa ngapi?
Play Button Is this shop normally open in the afternoon? At what times? Play Button dookaa heelee hoofoongooleewaa mchaanaa kwaa kaawaayeedaa? saa ngaapee? duka hili hufunguliwa mchana kwa kawaida? saa ngapi?
Play Button Is this shop normally open in the evening? At what times? Play Button dookaa heelee hoofoongooleewaa jeeyonee kwaa kaawaayeedaa? saa ngaapee? duka hili hufunguliwa jioni kwa kawaida? saa ngapi?
Play Button Is this vehicle normally located here at this time of day? Play Button gaaree heelee hoowaa haapaa mnaamoo waakaatee hoo waa seekoo? gari hili huwa hapa mnamo wakati huu wa siku?
Play Button Where is the owner of this vehicle? Play Button mtoo mwenye gaaree heelee yooko waapee? mtu mwenye gari hili yuko wapi?
Play Button Move the vehicle. Play Button sogezaa gaaree sogeza gari
Play Button Who are those people over there? Play Button waatoo waale nee aakeenaa naanee? watu wale ni akina nani?
Play Button Who owns this business? Play Button naanee aanaameeleekee beeyaasharaa hee? nani anamiliki biashara hii?
Play Button Move that object off the road. Play Button ondowaa keetoo heecho kootokaa baraabaaranee ondoa kitu hicho kutoka barabarani
Play Button Who lives in that home? Play Button naanee aanaakaa kaateekaa nyoombaa eele? nani anakaa katika nyumba ile?
Play Button How far away is this town? Play Button oomjee hoo-o ooko oombaalee gaanee? mji huo uko umbali gani?
Play Button Where can I find the local ___? Play Button naawezaa koopaataa waapee ___ kaateekaa ene-o hili? naweza kupata wapi ___ katika eneo hili?
Play Button Where is the sewer access? Play Button njeeyaa yaa koofeekeeyaa mferejee waa oochaafoo eeko waapee? njia ya kufikia mfereji wa uchafu iko wapi?
Play Button Who owns weapons in this area? Play Button naanee aanaameleekee seelaahaa kaateekaa sehemoo hee? nani anamiliki silaha katika sehemu hii?
Play Button These are secured areas. Play Button heezee nee sehemoo zeenaazoleendoowaa? hizi ni sehemu zinazolindwa
Play Button This is a blocked area. Play Button hee nee sehemoo eeleeyozoo-eeleewaa koyeengeeyaa hii ni sehemu iliyozuiliwa kuingia
Play Button This area is off limits. Play Button sehemoo hee hayeengeewee sehemu hii haiingiwi
Play Button The barriers will prevent any attacks. Play Button veezoo-eezee veetaazooyeeyaa maashambooleeyo yoyote vizuizi vitazuia mashambulio yoyote
Play Button Don't move. Play Button ooseesongey usisonge
Play Button Move fast! Play Button songaa oopesee! songa upesi!
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page