Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What communicable diseases in the local population pose the greatest risk to visiting foreigners? Play Button maagonjoowaa gaanee yaa koo-ambookeezaa meyongonee mwaa wenyejee nee haataaree saanaa kwaa waagenee kootokaa nchee zaa njee? magonjwa gani ya kuambukiza miongoni mwa wenyeji ni hatari sana kwa wageni kutoka nchi za nje?
Play Button What medical conditions are the most common cause of death in this area? Play Button haaleegaanee zaa teeba zeenaazosaabaabeeshaa veefoh kaateekaa sehem hee kwaa kawayeedaa? hali gani za tiba zinasababisha vifo katika sehemu hii, kwa kawaida?
Play Button Who is the local physician in this area? Play Button naanee nee daaktaaree waa meetaa kaateekaa sehem hee? nani ni daktari wa mitaa katika sehemu hii?
Play Button Where is he located and how can I contact him? Play Button youko waapee naa neenaawezaaje koowaaseeleeyaanaa naaye? yuko wapi na ninawezaje kuwasiliana naye?
Play Button What parasites exist in local food and water? Play Button veemeleyaa gaanee veekoh kaateekaa chaakoolaa naa maajee yaa sehem hee? vimelea gani viko katika chakula na maji ya sehemu hii?
Play Button What diseases infect newborn children? Play Button maagonjoowaa gaanee yaanawaambookeezaa waatoto waachaangaa? magonjwa gani yanawaambukiza watoto wachanga?
Play Button What chemical residues or foreign substances exist in the environment and may contribute to illness? Play Button maabaakee gaanee yaa kemeekaalee aaw veetoo gaanee veeyaa keegenee veeko kaateekaa mazeengeeraa naa veenaawezaa koochangeeyaa oogonjoowaa? mabaki gani ya kemikali au vitu gani vya kigeni viko katika mazingira na vinaweza kuchangia ugonjwa?
Play Button What sexually transmitted diseases are common in the local populace? Play Button maagonjoowaa gaanee yaa zeenaa yaaleeyo-ene-aa meyongonee mwaa wenyejee? magonjwa gani ya zinaa yaliyoenea miongoni mwa wenyeji?
Play Button What diseases infect local livestock? Play Button maagonjoowaa gaanee yaanaa-ambookeezaa meefoogo yaa haapaa? magonjwa gani yanaambukiza mifugo ya hapa?
Play Button What sanitation problems affect the local population? Play Button maataateezo gaanee yaa ooTheebeetee waa aafeeyaa na oosaafee yaanaaTheeree wenyejee? matatizo gani ya udhibiti wa afya na usafi yanaathiri wenyeji?
Play Button Is there any nuclear, biological or chemical contamination in the area? Play Button koonaa najeesee yoyote yaa nookleeyaa, biologeeyaa aaw kemeekaalee kaateekaa ene-o heelee? kuna najisi yoyote ya nyuklia, biologia, au kemikali katika eneo hili?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page