Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What foreigners live in this area? Play Button waagenee gaanee kootokaa nchee zaa nje waanaayeshe kaateekaa sehem hee? wageni gani kutoka nchi za nje wanaishi katika sehemu hii?
Play Button What foreigners have you observed in this area? Play Button oome-onaa waagenee gaanee kootokaa nchee zaa nje kaateekaa ene-o heelee? umeona wageni gani kutoka nchi za nje katika eneo hii?
Play Button Where is the exact location of the foreigners' home? Play Button nyoombaa yaa waagenee kootokaa nchee zaa nje eeko waapee haasaa? nyumba ya wageni kutoka nchi za nje iko wapi hasa?
Play Button When was the last time you saw these foreigners? Play Button ooleewaa-onaa waagenee haawaa kootokaa nchee zaa nje leenee kwaa maaRaa yaa mooyesho? uliwaona wageni hawa kutoka nchi za nje lini kwa mara ya mwisho?
Play Button What country are these individuals from? Play Button waatoo haawaa waanaatokaa nchee gaanee? watu hawa wanatoka nchi gani?
Play Button When did they arrive here? Play Button waaleefeekaa haapaa leenee? walifika hapa lini?
Play Button How did they get here? Play Button waaleefeekaa haapaa veepee? walifika hapa vipi?
Play Button What local people have you observed associating with these foreigners? Play Button oomeyonaa wenyejee gaanee waakeesheeReekee naa waagenee haawaa kootokaa nchee zaa njee? umeona wenyeji gani wakishiriki na wageni hawa kutoka nchi za nje?
Play Button At what places do the foreigners routinely gather or meet? Play Button waagenee haawaa kootokaa nchee zaa njee hookoosaaneekaa aaw hookootaanaa maahaalee gaanee kwaa kaawaayedaa? wageni hawa kutoka nchi za nje hukusanyika au hukutana mahali gani kwa kawaida?
Play Button What vehicles do these foreigners drive? Play Button waagenee haawaa kootokaa nchee zaa njee waanaa-endeRshaa maagaaRee gaanee? wageni hawa kutoka nchi za nje wanaendesha magari gani?
Play Button What are their names? Play Button maajeenaa yaayo nee naanee? majina yao ni nani?
Play Button What group (cell) do they belong to? Play Button nee waanaachaamaa waa keekoondee gaanee? ni wanachama wa kikundi (seli) gani?
Play Button Do you know of any plans to attack US facilities? Play Button oonaajoowaa koohoosoo meepaango yoyote yaa kooshaambooleeyaa veefaa vyaa ameReekaa? unajua kuhusu mipango yoyote kushambulia vifaa vya amerika?
Play Button Who will conduct this attack? Play Button naanee aataa-endeshaa maashaambooleeyo haayaa? nani ataendesha mashambulio haya?
Play Button When will this attack take place? Play Button maashaambooleeyo haayo yaatafaneykaa leenee? mashambulio hayo yatafanyika lini?
Play Button Where will the attack take place? Play Button maashaambooleeyo haayoh yaatafaneykaa waapee? mashambulio hayo yatafanyika wapi?
Play Button When did you last hear about this attack? Play Button leenee ooleeposeekeeyaa maaRaa mweesho joo yaa maashaambooleeyo haayo? lini uliposikia mara ya mwisho juu ya mashambulio hayo?
Play Button Which group is planning to conduct this attack? Play Button keekoondee gaanee keenaapaangaa koo-edeyshaa maashaambooleeyo haayo? kikundi gani kinapanga kuendesha mashambulio hayo?
Play Button What groups or individuals in this area express anti-US sentiment? Play Button veekoondee naa waagenee gaanee kaateekaa ene-o heelee wanaatowaa maa-onee Theedee yaa ameReekaa? vikundi an watu gani katika eneo hii wanatoa maoni dhidi ya amerika?
Play Button What groups or individuals in this area express anti-host nation sentiment? Play Button veekoondee aaw waagenee gaanee benagsee kaateekaa ene-o heelee wanaatowaa maa-onee Theedee yaa taayefaa mwenyejee? vikundi au watu gani binafsi katika eneo hili wanatoa maoni dhidi ya taifa mwenyeji?
Play Button What individuals or groups routinely travel outside of this country? Play Button waatu gaanee aaw koondee aambalo kwaa kaawaayedaa hoosaafeeRee njee yaa nchee hee? watu gani au kundi ambalo kwa kawaida husafiri nje ya nchi hii ?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page