Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We are leading a convoy through this area. Play Button Provajeeme konvooy pshez ten teren Prowadzimy konwój przez ten teren.
Play Button We are responsible for the security of the convoy. Play Button Odpovyadame za bezpyechenstfo tego konvoyoo Odpowiadamy za bezpieczeństwo tego konwoju.
Play Button We must conduct safety inspections on all the vehicles. Play Button Moosheeme psheprovajeech psheglond spravnoshchee vshestkeeH poyazdoof Musimy przeprowadzić przegląd sprawności wszystkich pojazdów.
Play Button We must drive the convoy through this intersection. Play Button Moosheeme psheprovajeech konvooy pshez to shkrezhovanye Musimy przeprowadzić konwój przez to skrzyżowanie.
Play Button We are escorting the convoy. Play Button Eskortooyeme ten konvooy Eskortujemy ten konwój.
Play Button We must seek an alternate route. Play Button Moosheeme znaleshch obyasd Musimy znaleźć objazd.
Play Button We will use tanks to detonate mines. Play Button Oozheyeme chowgoof do zdetonovanya meen Użyjemy czołgów do zdetonowania min.
Play Button Snipers may fire on convoys in this area. Play Button Konvooy mozhe stach she tzelem dla snayperoof na tem terenye Konwój może stać się celem dla snajperów na tym terenie.
Play Button Unexploded ordnance may be planted in the road. Play Button Nyevepawooe ee nyevebooHe mogon beech oomyeshchone pod ton drogon Niewypały i niewybuchy mogą być umieszczone pod tą drogą.
Play Button The convoy will continue when the ambush is suppressed. Play Button Konvooy benje she posoovawoo nadal kyede zasatzka zostanye zleekfeedovana Konwój będzie się posuwał nadal kiedy zasadzka zostanie zlikwidowana.
Play Button Is there a bridge to cross the river? Play Button che yest most na tey zhetze? Czy jest most na tej rzece?
Play Button Will this bridge support heavy vehicles? Play Button che most ten ootshema chenske poyazde? Czy most ten utrzyma ciężkie pojazdy?
Play Button Does this road lead through any towns? Play Button che ta droga provajee pshez yakeesh myasta? Czy ta droga prowadzi przez jakieś miasta?
Play Button Does this road lead through heavy traffic areas? Play Button che ta droga provajee pshez reyone o doozhem rooHoo? Czy ta droga prowadzi przez rejony o dużym ruchu?
Play Button Are there friendly units in this area? Play Button che son yakesh psheyazne odjawooe na tem terenye? Czy są jakieś przyjazne oddziały na tym terenie?
Play Button Was enemy activity reported in this area? Play Button che stfyerdzono jawanya nyepsheyachela na tem terenye? Czy stwierdzono działania nieprzyjaciela na tym terenie?
Play Button Are there checkpoints on this road? Play Button che son poonkte kontrolne na tey drodze? Czy są punkty kontrolne na tej drodze?
Play Button Is there a site to refuel? Play Button che yest yakeesh poonkt tankovanya? Czy jest jakiś punkt tankowania?
Play Button Are there areas to take cover? Play Button che son yakesh terene natooralnye Hronyone? Czy są jakieś tereny naturalnie chronione?
Play Button We need assistance. Play Button potshebooyeme pomotze Potrzebujemy pomocy.
Play Button Look out for booby traps in the area. Play Button vepatrooyche bombpoowapek na tem terenye Wypatrujcie bomb-pułapek na tym terenie.
Play Button Do not drive on the shoulder of the road. Play Button ooneekayche vyezhdzhanya na pobocha drogee Unikajcie wjeżdżania na pobocza drogi.
Play Button Follow the vehicle in front of you. Play Button yedche za poyazdem ktoore yest pshed vamee Jedźcie za pojazdem, który jest przed wami.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page