Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We must identify places where we can receive emergency help. Play Button moosheeme okreshleech meystza, gje otshemame pomotz v seetooatzyaH nagweH Musimy określić miejsca, gdzie otrzymamy pomoc w sytuacjach nagłych.
Play Button Our task is to control route security measures. Play Button nashem zadanyem yest egzekfovanye pshepeesoof bezpyetzenstfa na drogaH Naszym zadaniem jest egzekwowanie przepisów bezpieczeństwa na drogach.
Play Button We'll classify bridges according to weight limits. Play Button sklasefeekooyeme moste pod vzglendem eeH noshnoshchee Sklasyfikujemy mosty pod względem ich nośności.
Play Button We need areas suitable for short halts. Play Button potshebooyeme odpovyedneeH meyst na krootke zatshemanya Potrzebujemy odpowiednich miejsc na krótkie zatrzymania.
Play Button Where does this road lead to? Play Button dokond provajee ta droga? Dokąd prowadzi ta droga?
Play Button Which towns does this road run through? Play Button pshez yakee myasta psheHojee ta droga? Przez jakie miasta przechodzi ta droga?
Play Button Is the road paved or unpaved? Play Button che droga ta ma ootfardzonon navyershnye? Czy droga ta ma utwardzoną nawierzchnię?
Play Button Is there an alternate route? Play Button che yest mozhleeve obyazt? Czy jest możliwy objazd?
Play Button Is there a way to bypass this obstacle? Play Button che yest mozhleeve obyazt tey psheshkode? Czy jest możliwy objazd tej przeszkody?
Play Button Are there bridges on this route? Play Button che son yakeesh moste na tey trashe? Czy są jakieś mosty na tej trasie?
Play Button Are there overpasses on this route? Play Button che son yakeesh veeyadookte na tey trashe? Czy są jakieś wiadukty na tej trasie?
Play Button Is there construction on this route? Play Button che son yakesh robote drogove na tey trashe? Czy są jakieś roboty drogowe na tej trasie?
Play Button Are there many potholes in this road? Play Button che son yakesh veboye na tey drodze? Czy są jakieś wyboje na tej drodze?
Play Button How wide is the road? Play Button yak sheroka yest ta droga? Jak szeroka jest ta droga?
Play Button Are there steep hills on this road? Play Button che son strome vznyesheyna na tey drodze? Czy są strome wzniesienia na tej drodze?
Play Button Are there sharp curves on this road? Play Button che son yakesh ostre zakrente na tey drodze? Czy są jakieś ostre zakręty na tej drodze?
Play Button Does this route lead through tunnels? Play Button che droga ta provajee pshez yakeesh toonele? Czy droga ta prowadzi przez jakieś tunele?
Play Button Do you know how to read a map? Play Button che oomyeche poswoogeevach she mapon? Czy umiecie posługiwać się mapą?
Play Button Are there enemy units in this area? Play Button gje son odjawe nepsheyachela na tem terenye? Gdzie są oddziały nieprzyjaciela na tym terenie?
Play Button Are there friendly units in this area? Play Button che son yakesh psheyazne odjawe na tem terenye? Czy są jakieś przyjazne oddziały na tym terenie?
Play Button Are there wooded areas nearby? Play Button che son yakesh obshare leshne f pobleezhoo? Czy są jakieś obszary leśne w pobliżu?
Play Button Are there rivers near this route? Play Button che son yakesh rzhekee f pobleezhoo tey trase? Czy są jakieś rzeki w pobliżu tej trasy?
Play Button How many miles? Play Button eele meel? Ile mil?
Play Button How many kilometers? Play Button eele keelometroof? Ile kilometrów?
Play Button Are there major highways on this route? Play Button che son yakesh gwoovne aootostrade na tey trashe? Czy są jakieś główne autostrady na tej trasie?
Play Button Are any major roads on this route? Play Button che son yakesh gwoovne drogee na tey trashe? Czy są jakieś główne drogi na tej trasie?
Play Button Is there a railway near this road? Play Button che son yakesh leenye koleyove pshe tey drodze? Czy są jakieś linie kolejowe przy tej drodze?
Play Button Are the railway tracks in use? Play Button che te tore koleyove son f oozhechoo? Czy te tory kolejowe są w użyciu?
Play Button Is there a railway crossing? Play Button che son tam yakesh psheyazde koleyove? Czy są tam jakieś przejazdy kolejowe?
Play Button Are there any busy intersections on this route? Play Button che son yakesh skshezhovanya o doozhem natenzhenyoo rooHoo na tey trashe? Czy są jakieś skrzyżowania o dużym natężeniu ruchu na tej trasie?
Play Button Does this route experience heavy traffic? Play Button che zdazha shen doozhe rooH na tey trashe? Czy zdarza się duży ruch na tej trasie?
Play Button Does this road have curbs? Play Button che son kravenzhnyeekee pshe tey drodze? Czy są krawężniki przy tej drodze?
Play Button Are there sidewalks lining the road? Play Button che son Hodnyeekee zdoozh tey drogee? Czy są chodniki wzdłuż tej drogi?
Play Button Is there pedestrian traffic on the road? Play Button che yest rooH pyeshe na tey drodze? Czy jest ruch pieszy na tej drodze?
Play Button Are there any minefields near this route? Play Button che son yakeesh pola meenove f pobleezhoo tey drogee? Czy są jakieś pola minowe w pobliżu tej drogi?
Play Button Are there any landmarks near this route? Play Button che son yakesh veedochne obyekte f pobleezhoo tey drogee? Czy są jakieś widoczne obiekty w pobliżu tej drogi?
Play Button How much weight can the bridge carry? Play Button yaka yest noshnoshch tego mostoo? Jaka jest nośność tego mostu?
Play Button What material is the bridge made of? Play Button z chego zboodovane yest ten most? Z czego zbudowany jest ten most?
Play Button How wide is the tunnel? Play Button yak sherokee yest ten toonel? Jak szeroki jest ten tunel?
Play Button How high is the tunnel? Play Button yak vesokee yest ten toonel? Jak wysoki jest ten tunel?
Play Button How long is the tunnel? Play Button yak dwoogee yest ten toonel? Jak długi jest ten tunel?
Play Button Is there a checkpoint on this road? Play Button che yest yakeesh poonkt kontrolne na tey drodze? Czy jest jakiś punkt kontrolny na tej drodze?
Play Button Is there a defile (a narrow passage that constricts the movement of troops and vehicles) on this road? Play Button che yest yakeesh pshevenzhenye na tey drodze? Czy jest jakieś przewężenie na tej drodze?
Play Button Is a defile being planned on the road? Play Button che planooye she yakesh pshevenzhenye na tey drodze? Czy planuje się jakieś przewężenie na tej drodze?
Play Button Is the road blocked? Play Button che ta droga yest zablokovana? Czy ta droga jest zablokowana?
Play Button Is the road flooded? Play Button che ta droga yest zalana? Czy ta droga jest zalana?
Play Button Is the road clear? Play Button che ta droga yest psheyezdna? Czy ta droga jest przejezdna?
Play Button What is blocking the road? Play Button tzo blokooye droge? Co blokuje tę drogę?
Play Button Does this road get flooded often? Play Button che ta droga beva zalana chensto? Czy ta droga bywa zalana często?
Play Button Are there checkpoints on the road? Play Button che son poonkte kontrolne na tey drodze? Czy są punkty kontrolne na tej drodze?
Play Button Does the road get narrow? Play Button che ta droga she zvenzha? Czy ta droga się zwęża?
Play Button Are there overhead obstructions on this route? Play Button che son yakesh veeshontze psheshkode na tey drodze? Czy są jakieś wiszące przeszkody na tej drodze?
Play Button What is the lowest overhead clearance on this route? Play Button yaka yest nayvyenksha dopooshchalna vesokoshch poyazdoof na tey drodze? Jaka jest największa dopuszczalna wysokość pojazdów na tej drodze?
Play Button Can you cross the river at this location? Play Button che mozhna pshekrocheech rzheken v brood f tem meystoo? Czy można przekroczyć rzekę w bród w tym miejscu?
Play Button How wide is the river at this crossing point? Play Button yak sheroka yest zheka v meystoo pshekrochenya? Jak szeroka jest rzeka w miejscu przekroczenia?
Play Button Can the crossing be used by vehicles? Play Button che mozhna sforsovach rzheken f poyazda? Czy można sforsować rzekę w pojazdach?
Play Button Is this a fast-moving stream? Play Button che yest to shebkee potok? Czy jest to szybki potok?
Play Button How fast is the water in this river? Play Button yak shebkee yest pront v tey rzhetze? Jak szybki jest prąd w tej rzece?
Play Button How deep is this waterway? Play Button yak gwenboka yest rzheka v tem meystoo? Jak głęboka jest rzeka w tym miejscu?
Play Button Can the stream be crossed during this time of year? Play Button che mozhna ten potok sforsovach o tey porzhe rokoo? Czy można ten potok sforsować o tej porze roku?
Play Button Does this river flood suddenly during this time of year? Play Button che ta rzheka veelava nagle o tey porzhe rokoo? Czy ta rzeka wylewa nagle o tej porze roku?
Play Button Are there a lot of large rocks in the riverbed? Play Button che yest doozho vyelkeeH gwazoof v zhetze? Czy jest dużo wielkich głazów w rzece?
Play Button Are the riverbanks very steep? Play Button che bzhegee zhekee son bardzo strome? Czy brzegi rzeki są bardzo strome?
Play Button Are there barriers on the riverbank? Play Button che son yskesh zapore na bzhega rzhekee? Czy są jakieś zapory na brzegach rzeki?
Play Button Has the roadway eroded? Play Button che droga yest podmeta? Czy droga jest podmyta?
Play Button Is there any snow on this route? Play Button che yest shnyeg gjesh na tey drodze? Czy jest śnieg gdzieś na tej drodze?
Play Button Is this route covered with ice? Play Button che ta droga yest gjesh oblodzona? Czy ta droga jest gdzieś oblodzona?
Play Button Clear the road. Play Button ocheshcheech droge Oczyścić drogę.
Play Button Mark critical points on the map. Play Button nanyeshche na te mape kreteechne poonkte Nanieście na tę mapę krytyczne punkty.
Play Button Show me on the map. Play Button pokashche na mapye Pokażcie na mapie.
Play Button Show me which direction the vehicles came from. Play Button pokashche skont te poyazde psheyeHaoowe Pokażcie skąd te pojazdy przyjechały.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page