Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We will set up traffic control points (TCPs) in the area. Play Button oostanoveeme na tem terenye poonkte kontrolee rooHoo Ustanowimy na tym terenie punkty kontroli ruchu (TCP).
Play Button The traffic control point (TCP) locations will be decided by the MPs. Play Button lokatzye poonktoof kontrolee rooHoo oostalee zhandarmereea voyskova Lokację punktów kontroli ruchu (TCP) ustali Żandarmeria Wojskowa.
Play Button The traffic control point (TCP) personnel will work hard to prevent delays. Play Button personel poonktoof kontrolee rooHoo benje starawo she oonyeekach opoozhnye Personel punktów kontroli ruchu (TCP) będzie starał się unikać opóźnień.
Play Button Our traffic control point (TCP) team will keep records of passing vehicles and units. Play Button personel poonktoof kontrolee rooHoo benje reyestrovawo eenformatzeeye o psheyezhdzayontzeH poyazdaH ee odjawaH Personel punktów kontroli ruchu (TCP) będzie rejestrował informacje o przejeżdżających pojazdach i oddziałach.
Play Button The traffic control point (TCP) will apprehend violators. Play Button osobe narooshayontze pshepeese bendon zatshemevane na poonktaH kontrolee rooHoo Osoby naruszające przepisy będą zatrzymywane na punktach kontroli ruchu (TCP).
Play Button Make sure refugee traffic does not delay military traffic. Play Button moosheeche zapevnyeech pwoonne rooH poyazdoof voyskoveH Musicie zapewnić płynny ruch pojazdów wojskowych.
Play Button The traffic control point (TCP) personnel will reroute traffic as needed. Play Button obsada poonktoof kontrolee rooHoo benje organyeezovach obyazde kyede zayje potsheba Obsada punktów kontroli ruchu (TCP) będzie organizować objazdy kiedy zajdzie potrzeba.
Play Button Our mission is ongoing until further notice. Play Button vepeoonyame sfoyon meesye ash do odvowanya Wypełniamy swoją misję aż do odwołania.
Play Button Food and water will be supplied by other units. Play Button zhevnoshch ee voden dostartchayon eenne odjawe Żywność i wodę dostarczą inne oddziały.
Play Button Nuclear, biological and chemical (NBC) detection equipment will be provided. Play Button zapevnyone benje spshent do vekrevanya bronyee yondroveH, HemeechneH ee beeologeechneH Zapewniony będzie sprzęt do wykrywania broni jądrowych, chemicznych i biologicznych.
Play Button Reflective arm cuffs will be provided. Play Button zapevnyone benje zaopatshenye v opaskee odblaskove Zapewnione będzie zaopatrzenie w opaski odblaskowe.
Play Button Enemy may use agents acting as refugees. Play Button nyepsheeyachel mozhe oozhevach agentoof oodayontzeeH ooHodtzoof Nieprzyjaciel może używać agentów udających uchodźców.
Play Button Safety is very important during all operations. Play Button zapevnyene bespeeyechenstfa yest bardzo vazhnye ve vshestkeeH operatzeeya Zapewnienie bezpieczeństwa jest bardzo ważne we wszystkich operacjach.
Play Button We do not allow unauthorized personnel to observe traffic movement. Play Button nye pozvalame na observatzeeyen rooHoo drogovego pshes osobe nyeoopovazhnyone Nie pozwalamy na obserwację ruchu drogowego przez osoby nieupoważnione.
Play Button What is the size of the enemy force? Play Button yak vyelke son shoowe nyepcheyachela? Jak wielkie są siły nieprzyjaciela?
Play Button Where is the exact location of the enemy? Play Button yake yest dokwadne powozhenye shoo nyepcheyachela? Jakie jest dokładne położenie sił nieprzyjaciela?
Play Button When exactly did you see enemy units? Play Button gje dokwadnye veejeleeshche yednostkee nyepcheyachela? Gdzie dokładnie widzieliście jednostki nieprzyjaciela?
Play Button What types of enemy units did you see? Play Button yakego rodzayoo yednostkee nyepcheyachela veejeleeshche? Jakiego rodzaju jednostki nieprzyjaciela widzieliście?
Play Button What type of equipment did the enemy units carry? Play Button v yakee spshent veposazhone bewe yedonostkee nyepcheyachela? W jaki sprzęt wyposażone były jednostki nieprzyjaciela?
Play Button Watch for guerilla activities. Play Button bondshe pshegotovanee na jawanya groop terroreestechneH Bądźcie przygotowani na działania grup terrorystycznych.
Play Button Watch for conventional enemy forces. Play Button bondshe pshegotovanee na kontakt s konventzyonalnemee sheewamee nyepcheyachela? Bądźcie przygotowani na kontakt z konwencjonalnymi siłami nieprzyjaciela.
Play Button Watch for enemy aircraft. Play Button bondshe pshegotovanee na lotneestfo nyepcheyachela? Bądźcie przygotowani na lotnictwo nieprzyjaciela.
Play Button Report to us about local inhabitants in the area. Play Button meldooyche o meystzovey loodnoshchee Meldujcie o miejscowej ludności.
Play Button Set up signs to show directions and distance to traffic control points (TCPs). Play Button oostavche znakee eenformooyontze o kyeroonkaH ee odlegwoshchaH do poonktoof kontrolee rooHoo Ustawcie znaki informujące o kierunkach i odległościach do punktów kontroli ruchu (TCP).
Play Button Direct refugees to refugee routes. Play Button kerooyche ooHodtzoof na drogee dla ooHodtzoof Kierujcie uchodźców na drogi dla uchodźców.
Play Button Search the surrounding area for enemies. Play Button psheshookayche pobleeskee teren pod vzglendem obetznoshchee nyepcheyachela? Przeszukajcie pobliski teren pod względem obecności nieprzyjaciela.
Play Button Park the team's vehicle in a covered and safe position. Play Button zaparkooyche poyazde droozhene v meystzoo ookretem ee bezpyechnem Zaparkujcie pojazdy drużyny w miejscu ukrytym i bezpiecznym.
Play Button Set up communication with other traffic control point (TCP) units. Play Button naveeyonshche wonchnoshch s pozostawemee poonktamee kontrolee rooHoo Nawiążcie łączność z pozostałymi punktami kontroli ruchu (TCP).
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page