Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What groups in this area are threats to US Forces? Play Button dee kaawaasaan inee koompoolaan maanaa yaang menjaadee aanchaamaan kepaadaa tentura aamaareeka shaareekaat? Di kawasan ini, kumpulan mana yang menjadi ancaman kepada Tentera America Syarikat?
Play Button Is this shop normally open in the morning? At what times? Play Button kedaay inee beeyaasaanya dee bookaa paadaa waaktoo paagee? paadaa pookool buraapaa? Kedai ini biasanya di buka pada waktu pagi? Pada pukul berapa?
Play Button Is this shop normally open in the afternoon? At what times? Play Button kedaay inee beeyaasaanya dee bookaa paadaa waaktoo tengaah haaree? paadaa pookool buraapaa? Kedai ini biasanya di buka pada waktu tengah hari? Pada pukul berapa?
Play Button Is this shop normally open in the evening? At what times? Play Button kedaay inee beeyaasaanya dee bookaa paadaa waaktoo petaang? paadaa pookool buraapaa? Kedai ini biasanya di buka pada waktu petang? Pada pukul berapa?
Play Button Is this vehicle normally located here at this time of day? Play Button aapaa kaah kenduraa aan inee beeyaasaanyaa turletaak dee sinee paadaa waaktoo-waaktoo inee? Apakah kenderaan ini biasanya terletak di sini pada waktu-waktu ini?
Play Button Where is the owner of this vehicle? Play Button dee maanaa pemeeleyk kenduraa-aan inee? Di mana pemilik kenderaan ini?
Play Button Move the vehicle. Play Button peendaah-kaan kenduraa-aan inee? Pindahkan kenderan ini.
Play Button Who are those people over there? Play Button seeyaapaa oraang oraang dee saanaa eetoo? Siapa orang-orang di sana itu?
Play Button Who owns this business? Play Button seeyaapaa pemeeleyk purneeyaagaa-aan inee? Siapa pemilik perniagaan ini?
Play Button Move that object off the road. Play Button peendaah-kaan bendaa eetoo daaree jaawuh? Pindahkan benda itu dari jauh.
Play Button Who lives in that home? Play Button siyaapaa yaang teeng-gaal dee roomaah eetoo? Siapa yang tinggal di rumah itu?
Play Button How far away is this town? Play Button buraapaa jaawuh kaah baandaar inee? Berapa jauh kah bandar ini?
Play Button Where can I find the local ___? Play Button dee maanaa saayaa boleyh menchaaree ___ tempaataan? Di mana saya boleh mencari ___ tempatan?
Play Button Where is the sewer access? Play Button dee maanaa jaalaan maasok saaloraan naajis? Di mana jalan masuk saluran najis?
Play Button Who owns weapons in this area? Play Button seeyaapaa pemeeleyk senjaataa-senjaataa dee kawaasaan inee? Siapa pemilik senjata-senjata di kawasan ini?
Play Button These are secured areas. Play Button inee kawaasaan kawaasaan keselaamaataan turjaameen Ini kawasan-kawasan keselamatan terjamin.
Play Button This is a blocked area. Play Button inee kawaasaan laaraangaan Ini kawasan larangan.
Play Button This area is off limits. Play Button kawaasaan inee turlaaraang Kawasan ini turrlarang
Play Button The barriers will prevent any attacks. Play Button paalaang-paalaang eetoo aakaan meng-haalaang suraangaan suraangaan Palang-palang itu akan menghalang serangan-serangan.
Play Button Don't move. Play Button jaangaan burgurak Jangan bergerak.
Play Button Move fast! Play Button burgurak chepaat! Bergerak cepat!
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page