Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What area in ___ has a high crime rate? Play Button kaawaasaan aapaa dee ___ yaang mempoonyaa ee taahaap jenaayaah yaang teeng-gee? Kawasan apa di ___ yang mempunyai tahap jenayah yang tinggi?
Play Button What area in ___ would you feel uncomfortable entering with your family? Play Button kaawaasaan maanaa dee ___ yaang aandaa raasaa kooraang seleysaa oontook purgee bursaamaa keeloowaargaa aandaa? Kawasan mana di ___ yang anda rasa kurang selesa untuk pergi bersama keluarga anda?
Play Button What areas of ___ are considered unsafe for Americans to enter? Why? Play Button kaawaasaan ___ maanaa yaang dee kaataakaan teedaak selaamaat oontook oraang aamaareeka purgee? kenaapaa? Kawasan ___ mana yang di katakan tidak selamat untuk orang Amerika pergi? Kenapa?
Play Button What organized crime elements exist in ___? Play Button oonsoor oonsoor jenaayaah aapaa kaah yaang aadaa dee ___? Unsur-unsur jenayah apa kah yang ada di ___?
Play Button What are the most common criminal acts committed in ___? Play Button aapaa kaah jenaayaah yaang paaling beeyaasaa dee laakookaan dee ___? Apakah jenayah yang paling biasa di lakukakan di ___?
Play Button What illegal substances are available in this area? Play Button aapaa kaah bendaa bendaa haaraam yaang turdaapaat dee kaawaasaan inee? Apa kah benda-benda haram yang terdapat di kawasan ini?.
Play Button How are the drugs transported into this area? Play Button baagaaymaanaa daadaah dee baawaa maasook ke kaawaasaan inee? Bagaimana dadah dibawa masuk ke kawasan ini?
Play Button Who controls the sale of these drugs? Play Button siyaapaa yaang mengaawaal penjoowaalaan daadaah inee? Siapa yang mengawal penjualan dadah ini?
Play Button Is local law enforcement capable of dealing with the current criminal threat? Play Button aadaa kaah pegaawaay pengoowaatkoowaasaa oondaang-oondaang tempaataan boleyh menaangaanee aanchaamaan jenaayaah semaasaa? Ada kah pegawai penguatkuasa undang-undang tempatan boleh menangani ancaman jenayah semasa?
Play Button If not, what specific areas is local law enforcement unable to control? Play Button jeekaa teedaak, aapaa kaah baahaageeyaan Khoosoos yaang teedaak daapaat dee kaawaal oleyh pegaawaai pengoowaatkoowaasaa tempaataan? Jika tidak,apakah bahagian khusus yang tidak dapat dikawal oleh pegawai penguatkuasa tempatan?
Play Button What prevents local law enforcement from controlling the local criminal threat? Play Button aapaa yaang menaahaan pegaawaay pengoowaatkoowaasaa oondaang-oondaang tempaataan daareepaadaa mengaawaal anchaamaan jenaayaah setempaat? Apa yang menahan pegawai penguatkuasa undang-undang tempatan daripada mengawal ancaman jenayah setempat?
Play Button What specific criminal threats pose the greatest concern for US Forces in the area? Play Button aapaa kaah aanchaamaan jenaayaah Khoosoos yaang paaling mereesaawkaan paasookaan aamaareekaa shaareekaat dee kaawaasaan inee? Apa kah ancaman jenayah khusus yang paling merisaukan Pasukan Amerika Syarikat di kawasan ini?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page