Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We are assisting local law enforcement by assessing the criminal activity and security concerns in this area. Play Button kaamee membaantoo pegaawaay pengoowaatkoowaasaa oondaang oondaang tempaataan dengaan meneelaay kegeeyaataan jenaayaah daan haal haal keselaamaataan dee kaawaasaan inee Kami membantu pegawai penguatkuasa undang-undang tempatan dengan menilai kegiatan jenayah dan hal-hal keselamatan di kawasan ini.
Play Button Would you be willing to discuss safety concerns you have about ___? Play Button aadaakaah aanda saang-goop oontook burbeenchaang tentaang haal haal keselaamaataan yaang aanda haadaapee burkenaa-aan ____? Adakah anda sanggup untuk berbincang tentang hal-hal keselamatan yang anda hadapi berkenaan ___?
Play Button Your name will not be associated with any information you provide. Play Button naamaa aandaa teedaak aakaan dee kaaytkaan dengaan maanaa maanaa maak-loomaat yaang aandaa bureekaan Nama anda tidak akan di kaitkan dengan mana-mana maklumat yang anda berikan.
Play Button The information will be used to protect people in the neighborhood, the local police, politicians, and military from groups that wish to cause instability. Play Button maak-loomaat inee aakaan dee goonaakaan oontook meleendoongee oraang raamaay dee kaawaasaan kejeeraanaan inee, polees teempaataan, aah-lee aah-lee poleeteek daan tentura tentura daaree koompoolaan koompoolaan yaang eengeen menchetooskan keteedaak staabeelaan Maklumat ini akan di gunakan untuk melindungi orang ramai di kawasan kejiranan ini, polis tempatan, ahli-ahli politik dan tentera-tentera dari kumpulan-kumpulan yang ingin mencetuskan ketidakstabilan.
Play Button By providing information on ___ you will help to save lives. Play Button dengaan membureekaan maak-loomaat tentaang ___ aandaa membaantoo menyelaamaatkaan nyaawaa Dengan memberikan maklumat tentang ___ anda membantu menyelamatkan nyawa.
Play Button Have you been asked by any other US personnel to assist in providing information? Play Button purnaah-kaan aandaa dee taanyaa oleyh kaakeetaangaan amaareekaa shaareekaat yaang laayin baagee membaantoo mendaapaatkaan maak-loomaat? Pernahkah anda ditanya oleh kakitangan Amerika Syarikat yang lain bagi membantu mendapatkan maklumat?
Play Button How long have you lived at ___? Play Button buraapaa laamaa aandaa teeng-gaal dee ____? Berapa lama anda tinggal di ___?
Play Button What are your feelings about the US presence in the area? Play Button aapaa kaah puraasaa aan aandaa tentaang kehaadiraan oraang amaareeka dee kaawaasaan aandaa? Apa kah perasaan anda tentang kehadiran orang Amerika di kawasan anda?
Play Button Would you be willing to contact me in the future if you observed something suspicious? Play Button aadaakaah aandaa saang-goop oontook meng-hooboongee saayaa dee maasaa depaan sekeeraanyaa aandaa meleehaat seswaatoo yaang menchooreegaakaan? Adakah anda sanggup untuk menghubungi saya di masa depan sekiranya anda melihat sesuatu yang mencurigakan?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page