Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where and when did you observe the improvised explosive device (IED)? Play Button shumaa chi waKht wa daR kujaa maayin Raa deedeed? شما چه وقت و درکجا ماین را دیدید؟
Play Button Who emplaced the improvised explosive device (IED)? Play Button kee in maayn Raa goR kaRda ast? که این ماین را گورکرده است؟
Play Button How is the improvised explosive device (IED) detonated? Play Button in maayn haa chigona inflaaq daada meeshawand? این ماین ها چگونه انفلاق داده میشوند؟
Play Button What types of ammunition are used in the explosive device? Play Button daReen bam haa chi nawa' mawaadey munfajiRa bakaaR buRda meeshawad? درین بم ها چه نوع مواد منفجره بکار برده میشود؟
Play Button Is this improvised explosive device (IED) located in a vehicle? Play Button in bam haa daR daaKhiley mootaRaand? این بم ها در داخل موتراند؟
Play Button Where is the owner of this vehicle? Play Button saahibey in mootaR kujaa ast? صاحب این موتر کجا ست؟
Play Button Who made the improvised explosive device (IED)? Play Button in bam haa Raa kee saaKhta ast? این بمها را کی ساخته است؟
Play Button Where was the improvised explosive device (IED) built? Play Button in bam haa daR kujaa saaKhta shuda and? این بم ها در کجا ساخته شده اند؟
Play Button Where was the improvised explosive device (IED) stored prior to emplacement? Play Button peysh azinkey in maayn haa kisht shawand daR kujaa nigah-daaRee meyshud? پیش ازینکه این ماین ها کشت شوند در کجا نگهداری میشد؟
Play Button Is there a second or backup detonator? Play Button aayaa kudaam pataaqee dowum yaa eh-teeyaatee ham mawjood ast? آیا کدام پتاقی دوم یا احتیاطی هم موجود است؟
Play Button Is there a secondary device to attack aid and rescue workers? Play Button aayaa bamey dowoomee yaa saanawee wojood daaRad ke daR waKhtey iqdamaatee komak wa nijaat munfajiR shawad? آیا بم دومی یا ثانوی وجود دارد که در وقت اقدامات کمک ونجات منفجر شود؟
Play Button Who is the target of this improvised explosive device (IED)? Play Button hadafey in bam kee haa and? هدف این بم کی ها اند؟
Play Button What else can you tell me about the improvised explosive device (IED) or the individuals involved? Play Button daR baaRey bamhaa wa ashKhaasey deKheel deegaR chi ma'aloomaat daada meytawanee? درباره بمها و اشخاص دخیل دیگرچه معلومات داده میتوانی؟
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page