Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What individuals or groups have expressed an interest in obtaining information on US facilities? Play Button beeRlashmeesh shtaatlaaRin Khidmat waaseetalaRee haakindaa maloomaati alda etmachla haansi shaKhslaR yaaKhud gRooplaaR maRaaKhlaaniRdi-laR? Birləşmiş Ştatların xidmət vasitələri haqqında məlumatı əldə etməklə hansı şəxslər yaxud qrupplar maraxlanırdılar?
Play Button What individuals or groups have expressed an interest in obtaining information on US personnel? Play Button beeRlashmeesh shtaatlaaRin peRsonaali haakindaa maloomaati alda etmakla haansi shaKhslaR yaaKhud gRooplaaR maRaaKhlaaniRdi-laR? Birləşmiş Ştatların personalı haqqında məlumatı əldə etməklə hansı şəxslər yaxud qrupplar maraxlanırdılar?
Play Button What individuals or groups have expressed an interest in obtaining information on US activities? Play Button beeRlashmeesh shtaatlaaRin fa-aaliyatee haakindaa maloomaati alda etmakla haansi shaKhslaR yaaKhud gRooplaaR maRaaKhlaaniRdi-laR? Birləşmiş Ştatların fəaliyyəti haqqında məlumatı əldə etməklə hansı şəxslər yaxud qrupplar maraxlanırdılar?
Play Button What individuals or groups have expressed an interest in obtaining information on US equipment? Play Button beeRlashmeesh shtaatlaaRin lavaazeemaati haakindaa maloomaati alda etmakla haansi shaKhslaR yaaKhud gRooplaaR maRaaKhlaaniRdi-laR? Birləşmiş Ştatların ləvazimatı haqqında məlumatı əldə etməklə hansı şəxslər yaxud qrupplar maraxlanırdılar?
Play Button What information did they attempt to obtain? Play Button onlaaR haansi maloomaati alda etmak chaalishiRdilaaR? Onlar hansı məlumatı əldə etmək çalışırdılar?
Play Button When did this event happen? Play Button haadeesa na vaaKht bash veReeb? Hadisə nə vaxt baş verib?
Play Button How do you know of this incident? Play Button seez boo haadeesa baaRada haaRdan bileeRseeniz? Siz bu hadisə barədə hardan bilirsiniz?
Play Button What nationality is this individual? Play Button o shaKhslaR na meelateedeeRlaR? O şəxslər nə millətidirlər?
Play Button Do you have knowledge of this individual speaking any foreign languages or dialects? Play Button boo KhaaReejee shaKhslaRin bashga beeR deelda yaaKhud lah-chada daanishmaghlaaRi haakindaa seezeen maloomaatiniz vaaR? Bu xarici şəxslərin başqa bir dildə yaxud ləhçədə danışmaqları haqqında sizin məlumatınız var?
Play Button Where is this individual or group currently located? Play Button Khaal haaziRdaa o shaKhsin yaaKhud gRoopun yeRlashdeeyee yeR haaRdaadiR? Xal hazırda o şəxsin yaxud qrupun yerləşdiyi yer haradadır?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page