Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What foreigners live in this area? Play Button booRdaa haansi KhaaReejilaR yashayiR? Burada hansı xaricilər yaşayır?
Play Button What foreigners have you observed in this area? Play Button seez booRdaa haansi KhaaReejilaRee gœRubsunuz? Siz burada hansı xariciləri görübsünüz?
Play Button Where is the exact location of the foreigners' home? Play Button KhaaReejeelaRin evlaRee dageeg haaRdaa yeRlashiR? Xaricilərin evləri dəqiq harada yerləşir?
Play Button When was the last time you saw these foreigners? Play Button boo KhaaReejilaRee aaKhRinzi dafa na vaaKht gœRubsunuz? Bu xariciləri axırıncı dəfə nə vaxt görübsünüz?
Play Button What country are these individuals from? Play Button onlaaR haRdaandiRlaaR? Onlar haradandırlar?
Play Button When did they arrive here? Play Button onlaaR booRaa na vaaKht gaaliblaR? Onlar bura nə vaxt gəliblər?
Play Button How did they get here? Play Button onlaaR booRaa nyeja gaaliblaaR? Onlar bura necə gəliblər?
Play Button What local people have you observed associating with these foreigners? Play Button yeRlee saacheenlaRdan KhaaReejeelaRla alaagada olaanlaRdaan cheemee gœRubsunuz? Yerli sakinlərdən xaricilərlə əlaqədə olanlardan kimi görübsünüz?
Play Button At what places do the foreigners routinely gather or meet? Play Button KhaaReejeelaRin toplaandiKhlaaRi, yaaKhud gœRushduklaaRee yeRlaR haansilaRdiR? Xaricilərin toplandıqları, yaxud görüşdükləri yerlər hansılardır?
Play Button What vehicles do these foreigners drive? Play Button KhaaReejilaR haansi maashinlaaRi suRuRlaR? Xaricilər hansı maşınları sürürlər?
Play Button What are their names? Play Button onlaaRin aadlaaRi nadeeR? Onların adları nədir?
Play Button What group (cell) do they belong to? Play Button onlaaR haansi gRoopaa aayideelaR? Onlar hansı qrupa aiddilər?
Play Button Do you know of any plans to attack US facilities? Play Button seez beeRlashmeesh shtaatlaaRin Khidmat waaseetalaRina gaRshee haansi beeR hujoom planaR Khaagindaa beeliRseeniz? Siz Birləşmiş Ştatların xidmət vasitələrinə qarşı hansı bir hücum planlar xaqqında bilirsiniz?
Play Button Who will conduct this attack? Play Button hujoom cheemin taRafindan edeelajak? Hücum kimin tərəfindən ediləcək?
Play Button When will this attack take place? Play Button hujoom na vaaKht edeelajak? Hücum nə vaxt ediləcək?
Play Button Where will the attack take place? Play Button hujoom haaRda bash veRajak? Hücum harada baş verəcək?
Play Button When did you last hear about this attack? Play Button hujoom baaRada aaKhRinji dafa na vaaKht esheetmisiniz? Hücum barədə axırıncı dəfə nə vaxt eşitmisiniz?
Play Button Which group is planning to conduct this attack? Play Button hujoomoo haansi gRoop planlaashdiRiR? Hücumu hansı qrup planlaşdırır?
Play Button What groups or individuals in this area express anti-US sentiment? Play Button booRdaa haansi gRooplaaRin yaaKhud aaReejaa adaamlaaRin beeRlashmeesh shtaatlaaRin aleyhina dushunjalaRey vaaR? Burada hansı qruppların yaxud ayrıca adamların Birləşmiş Ştatların əleyhinə düşüncələri var?
Play Button What groups or individuals in this area express anti-host nation sentiment? Play Button booRdaa haansi gRooplaaR yaaKhud aaReejaa aadaamlaaR saahibchaaR aleyhinadeeRlaR? Burada hansı qrupplar yaxud ayrıca adamlar sahibkar əleyhinədirlər?
Play Button What individuals or groups routinely travel outside of this country? Play Button haansi gRooplaaR yaaKhud aaReejaa shaKhslaR aadatan œlchadan chanaaRda safaR edeeRlaR? Hansı qrupplar yaxud ayrıca şəxslər adətən ölkədən kənarda səfər edirlər?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page