Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We are assisting local law enforcement by assessing the criminal activity and security concerns in this area. Play Button boo Raayondaa kReeminaal feyaaliyaatee ve tah-luchasizleek masalalaReenee geematlandeeRaRak beez yeRlee gaanoonaa onoon hayaataa checheeRmaseenda chœmak ediReek Bu rayonda kriminal fəaliyyəti və təhlükəsizlik məsələlərini qimətləndirərək biz yerli qanuna onun həyata keçirilməsində kömək edirik
Play Button Would you be willing to discuss safety concerns you have about ___? Play Button seezeen ___ haakindaa olaan tah-luchasizleek masalalaReenee muzaacheeRa etmak eestayaRsinizmee? Sizin ___ haqqında olan təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etmək istəyərsinizmi?
Play Button Your name will not be associated with any information you provide. Play Button seez veRdiyeeneez maloomaat sizeen aadinizlaa alaagada olmayaajaagh Siz verdiyiniz məlumat sizin adınızla əlaqədə olmayacaq
Play Button The information will be used to protect people in the neighborhood, the local police, politicians, and military from groups that wish to cause instability. Play Button boo maloomaat atRafdaa olaan ahaalinee, yeRlee polisee, dœvlat KhaadeemlaRinee, va haRbee Khidmat-cheelaRee mudaafiya etmak uchun eesteefaada olnajaagh Bu məlumat ətrafda olan əhalinı, yerli polisi, dövlət xadimlərini, və hərbi xidmətçiləri müdafiə etmək üçün istifadə olunacaq
Play Button By providing information on (insert topic) you will help to save lives. Play Button ___ haakindaa maloomaat veRmakla seez eensaalaaRin hayaatini goRooyaajaaghsiniz ___ haqqında məlumat verməklə siz insanların həyatını qoruyacaqsınız
Play Button Have you been asked by any other US personnel to assist in providing information? Play Button beeRlashmeesh shtaatlaaRin baashgaa beeR peRsonaali seezdan maloomaat veRmayineezee Khaahish edeebdiRmee? Birləşmiş Ştatların başqa bir personalı sizdən məlumat verməyinizi xahiş edibdirmi?
Play Button How long have you lived at (insert location)? Play Button seez na gadaRdeeR chee ___ yashaayiRsiniz? Siz nə qədərdir ki ___ yaşayırsınız?
Play Button What are your feelings about the US presence in the area? Play Button beeRlashmeesh shtaatlaaRin booRaadaa olmaasi baaRada na ficheeRdasiniz? Birləşmiş Ştatların burada olması barədə nə fikirdəsiniz?
Play Button Would you be willing to contact me in the future if you observed something suspicious? Play Button agaR seez galajaghda shubalee beeR shey gœRsaneez maneemla alaaga yaRaatmaaghaa haazeeRsinizmi? Əgər siz gələcəkdə şübhəli bir şey görsəniz mənimlə əlaqə yaratmağa hazırsınızmı?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page