Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Hello, I am a United States Marine. Play Button en leh o, shoja maa ree nee ee leh amareeka nee mee Ẹ'nlẹ́ o, ṣọ́jà màrínì ilẹ̀ Améríkà ni mí
Play Button May peace be upon you. Play Button a laa fee ya fU eh Àláfíà fún ẹ
Play Button Please show me your identification. Play Button jo wo fee ee weh reh haH mee Jọ̀wọ́ fi ìwé rẹ hàn mí
Play Button Are there any weapons in your vehicle? Play Button shay own ee ja wa nee no o ko reh? Ṣé ohun ìjà wà nínú ọkọ̀ rẹ?
Play Button Is the weapon for your personal security? Play Button shay own ee ja no wa fU ee da bo bo reh nee? Ṣé ohun ìjà ná à wà fún ìdábòbò rẹ ni?
Play Button Do you know that driving with a weapon in the vehicle is illegal? Play Button in jeh o mo Peh kee ko ohn ee ja see no o ko lo dee so fee? Njẹ́ o mọ́ pé kíkó ohun ìjà sínú ọkọ̀ lòdì sófin?
Play Button Please show me your registration. Play Button jo wo fee ee weh o ko reh haH mee Jọ̀wọ́ fi ìwé ọkọ̀ rẹ hàn mí
Play Button Please proceed slowly through the concertina wire into the search area. Play Button jo wo roora ko ja larE wa ya eh leh gU see ee bee ee beh wo Jọ̀wọ́ rọra kọjá l'àárín wáyà ẹlẹ́ẹ̀gún sí ibi ìbẹ̀wò
Play Button Hello, we are United States Soldiers and will be conducting a search of your vehicle and person. Play Button en leh o, shoja ee leh amaree ka nee wa, a feh beh ee wo a tee ee no o ko reh wo Ẹ'nlẹ́ o, ṣọ́jà ilẹ̀ Améríkà ni wá, a fẹ́ bẹ ìwọ àti inú ọkọ̀ rẹ wò
Play Button The goal of our checkpoint is to increase security in the area. Play Button ee to ee Be gee daa no yee wa fU ee lo see wa jo ee daa bo bo nee aBeBe yee Ètò ìgbégidánà yì í wà fún ìlọsíwájú ìdábòbò ni agbègbè yì í
Play Button Please step out of the vehicle. Play Button jo wo bo see leh nee no o ko reh Jọ̀wọ́ bọ́ sí'lẹ̀ nínú ọkọ̀ rẹ
Play Button Please open the doors, hood, trunk, and glove compartment. Play Button jo wo shee BoBo ee leh koo, boo too, en jin nee a tee beh beh lo Jọ̀wọ́ ṣí gbogbo ilẹ̀kùn, búùtù, ẹ́njìnì àti bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ lọ
Play Button Please move to the personal search area. Play Button jo wo lo see ee bee ee beh wo a rah Jọ̀wọ́ lọ sí ibi ìbẹ̀wò ara
Play Button The inspection is complete. Play Button ee bay wo tee Paa ree Ìbẹ̀wò ti parí
Play Button Thank you for your cooperation in making your country a safer place. Play Button o shay fU ee fo wo so wo Po reh fU ee da bo bo o ree leh ee dee reh O ṣé fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ rẹ fún ìdábòbò orílè èdè rẹ
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page